Take It National Screen Shots

The following are more screen shots from Take It National: